Our Blog

Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het wedstrijdformulier vindt er vanaf het seizoen 2013/‟14 ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas. Deze visuele controle wordt fasegewijs ingevoerd:

Vanaf 1 september 2013: Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie A;
Vanaf 1 november 2013: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A;
Vanaf 1 januari 2014: Verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie B;
Vanaf 1 maart 2014: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B.

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand en tijdens de wedstrijd

 1. De aanvoerder / leider* zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het betreffende elftal/team.
 2. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de wedstrijd melden de aanvoerders zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.
 3. De leider / aanvoerder van het elftal/team overhandigt de spelerspassen van zijn elftal/team aan de scheidsrechter.
 4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide elftallen/teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.
 5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Deze visuele controle wordt uitgevoerd op het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder / leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen.
 6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, door tussenkomst van de aanvoerders, gelegenheid de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats te kunnen opbergen. Bijvoorbeeld in de bestuurskamer of als waardevolle zaken in bewaring te geven. De aanvoerders regelen dit zodra de visuele controle heeft plaatsgevonden. Bevindt het speelveld zich op grotere afstand van de bestuurskamer, dan wordt ter plaatse voor een praktische oplossing gekozen door bijvoorbeeld de passen bij de leiders in bewaring te geven.
 7. Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd

 1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter.
 2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders / leiders en voert direct een verplichte visuele controle uit in aanwezigheid van de desbetreffende spelers.
 3. Ook controleert de scheidsrechter in bijzijn van aanvoerders / leiders aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.
 4. Leiders / aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB.
 5. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.
 6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan aanvoerders / leiders.

* Daar waar gesproken wordt van aanvoerders / leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.

Klik hier voor de vernieuwde uitgebreide handleiding spelerspas.