Our Blog

Onze voorzitter heeft op dinsdag 29 augustus 2023 gebruik gemaakt van het spreekrecht tijdens het sprekersplein van de Gemeente Venray. B.V.V.’27 heeft hier gebruik van gemaakt omdat wij op dit moment geen subsidie krijgen in het kader van de instandhoudingsvergoedingen buitensportaccommodaties en ook bij het nieuwe accommodatiebeleid wat gericht is op gelijke behandeling op basis van uniforme criteria op voorhand uitgesloten worden op basis van een besluit van de Gemeenteraad uit 2010 in het kader van sportpark Noord. Om alsnog in aanmerking te komen voor instandhoudingsvergoedingen buitensport zal er een motie ingediend moeten worden waarmee de Gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023 in haar raadsvergadering een besluit zou kunnen nemen om B.V.V.’27 alsnog gelijk te behandelen als alle andere voetbalverenigingen in de Gemeente Venray. Wij hebben dit betoog tijdens het sprekersplein van dinsdag 29 augustus 2023 gedaan omdat tijdens de vergaderingen van de commissie Leven op 7 september 2023 en de Gemeenteraad op dinsdag 26 september 2023 de resultaten van het project implementatie accommodatiebeleid behandeld worden.

Hieronder is het betoog van onze voorzitter nogmaals terug te lezen.

Geachte gemeenteraad, college van Burgemeester en wethouders en commissie Leven,

Ik ben Niels Hendrix, voorzitter van voetbalvereniging B.V.V.’27 uit Blitterswijck. De resultaten van het project implementatie accommodatiebeleid worden behandeld in de commissie Leven op 7 september 2023 en in de raad van 26 september 2023. Ik wil jullie namens het bestuur en de leden van voetbalvereniging B.V.V.’27 graag meenemen hoe wij dit proces ervaren hebben.

Wij zijn sinds 2019 door de gemeente Venray actief betrokken geweest bij de actualisering van het accommodatiebeleid buitensport. Het feit dat de gemeente Venray B.V.V.´27 uitgenodigd heeft voor deze bijeenkomsten en wij daarin ook een actieve rol genomen hebben gaf ons de verwachting dat het nieuwe accommodatiebeleid ook op onze vereniging van toepassing zou worden.

Deze verwachting werd versterkt doordat het in de bijeenkomsten en ook in het eindrapport vooral ging over gelijke behandeling van alle verenigingen op basis van uniforme beoordelingscriteria. Wij ondersteunen met name vanwege die gelijke behandeling, die wij de laatste jaren zo gemist hadden, het rapport met betrekking tot het accommodatiebeleid. Tot zover waren wij heel tevreden over het proces.

Wij zijn echter hard geschrokken door de beantwoording toezeggingen actualisatie accommodatiebeleid 2022-2025 bij de raadsvergadering van begin november 2021 waarin voor ons onverwachts opeens B.V.V.´27 uitgesloten werd van het accommodatiebeleid buitensport.

Waarom moeten wij twee jaar lang meedenken over een nieuw accommodatiebeleid waar wij vervolgens zonder enige toetsing op voorhand van uitgesloten worden?

Wij hebben vervolgens een brief naar de Gemeente Venray gestuurd om onze verontwaardiging over dit proces uit te spreken en hebben gevraagd om B.V.V.’27 alsnog te beoordelen op basis van de criteria in het nieuwe accommodatiebeleid zoals iedere andere vereniging in de Gemeente Venray.

Wij kregen excuses voor de verwachtingen die geschept zijn maar het standpunt over ons sportpark in Blitterswijck is ongewijzigd waardoor wij niet in aanmerking komen voor onderhoudssubsidie. De gemeente verwees naar het besluit van de gemeenteraad uit 2010 in het kader van sportpark Noord om B.V.V.’27 geen accommodatie subsidie meer te verlenen.

Wij zijn van mening dat een besluit uit 2010 wat zijn oorsprong kent in een langslepend dossier vanuit de oude Gemeente Meerlo-Wanssum met veel frustraties bij alle partijen, nu 13 jaar later niet nog steeds zwaarder mag wegen dan een objectieve beoordeling op basis van de huidige situatie en de huidige beoordelingscriteria.

Als wij naar onze voetbalvereniging kijken dan zijn wij met 2 senioren herenteams, 1 senioren vrouwenteam en een samenwerkende jeugdafdeling met SV United waar 45 jeugdspelers van B.V.V.’27 spelen, niet veel kleiner dan een aantal andere voetbalverenigingen in de Gemeente Venray.

Ten tijde van het raadsbesluit in 2010 zag de toekomst van B.V.V.’27 er volgens velen niet rooskleurig uit. Wij hebben in Blitterswijck de afgelopen 13 jaar echter wel bewezen dat onze leden nog veel voor onze vereniging over hebben en ook graag in Blitterswijck willen voetballen.

Het aantal leden van onze vereniging is in de afgelopen 13 jaar heel constant gebleven tussen de 203 en 220 leden. Voor een dorp met 1.100 inwoners is dat een groot ledenaantal.

De jeugdspelers die hun gehele jeugd in Wanssum of in Horst spelen komen na de jeugd ondanks het niveauverschil weer terug in Blitterswijck bij B.V.V.’27 voetballen. Dat zegt iets over onze vereniging en de waarde die de inwoners van het dorp Blitterswijck hechten aan onze voetbalvereniging in ons eigen dorp.

Het is ons als vereniging ook al tweemaal gelukt om met het eerste elftal vanuit de reserveklasse weer terug te keren in de competitie voor standaardteams. Ook is het na 2010 nog een aantal jaren gelukt om naast de 2 senioren herenteams en 1 senioren vrouwenteam nog een vierde seniorenteam te laten voetballen. Dat zegt iets over de veerkracht en doorzettingsvermogen van onze leden en vrijwilligers.

Het lukt ons als vereniging nog altijd om positieve financiële jaarresultaten te presenteren. Zelfs zonder accommodatie subsidie van de gemeente Venray hebben wij de afgelopen jaren altijd positieve resultaten gedraaid. Dat lukt ons door de inzet van heel veel vrijwilligers die wekelijks in de weer zijn voor onze vereniging. Wij hebben meer dan 100 vrijwilligers die voor B.V.V.’27 actief zijn. Dat is een groot aantal ten opzichte van het ledenaantal van 220. Het lukt ons ieder jaar weer om alle vrijwilligersfuncties en ook de bestuursfuncties ingevuld te krijgen. Wij betalen geen vrijwilligersvergoedingen en geven ook geen korting op de contributie aan vrijwilligers. Desondanks lukt het ons om alle vrijwilligersfuncties ingevuld te krijgen. Ook dat zegt iets over de waarde die mensen in Blitterswijck hechten aan onze voetbalvereniging in het eigen dorp.

Dankzij alle vrijwillige inzet en dus geen uitbesteding van werkzaamheden zijn onze kosten voor het onderhoud van de velden en kleedlokalen erg laag. Wij geven jaarlijks zo’n € 9.000 aan het onderhoud van de velden en kleedlokalen uit. Dat is een schijntje ten opzichte van de instandhoudingsvergoedingen die de andere voetbalverenigingen in de gemeente Venray krijgen. Wij zouden echter graag iets meer aan het onderhoud van met name de velden en verduurzaming willen doen maar daar hebben wij momenteel geen middelen voor waardoor wij dat niet kunnen doen.

Wij zijn mede door voorgaande punten van mening dat voetbalvereniging B.V.V.’27 gezien moet worden als een volwaardige voetbalvereniging in de Gemeente Venray. Wij bestaan bijna 100 jaar en hebben ondanks tegenslagen vanuit de Gemeente Venray in de afgelopen jaren aangetoond dat wij een gezonde vereniging zijn die haar zaakjes op orde heeft en gedragen wordt door vele leden, vrijwilligers en supporters uit Blitterswijck.

Daarom willen wij de gemeenteraad en de commissie leven vragen om een nieuw besluit te nemen zodat voetbalvereniging B.V.V.’27 gelijk behandelt wordt met betrekking tot de instandhoudingsvergoedingen buitensportaccommodaties en getoetst wordt op basis van de geldende criteria en dus niet meer op basis van een besluit uit 2010.

Bedankt voor jullie aandacht.